Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Барадна О.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ЛЬВIВПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79024, м.Львiв, вул.Липинського, 56
4. Код за ЄДРПОУ
01882367
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 293-04-90 (032) 293-04-90
6. Електронна поштова адреса
v.mentyk@oilukraine.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №84 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 05.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці lvivpostach.pat.lviv.ua в мережі Інтернет 05.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Барадний Богдан Стефанович СМ 717627
22.09.2005 Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
8.191
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р припинено повноваження Голови наглядової ради Барадного Богдана Стефановича, паспорт СМ 717627 виданий 22.09.2005 року Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, володiє 8,191229% акцiями товариства. перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 припинено повноваження Ялен Наглядової ради Серба Олександра Зеновiївна КВ 492301
27.07.2000 Галицьким РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) припинено повноваження члена наглядової ради Серби Олександри Зеновiївни, паспорт КВ 492301 вид 27.07.2000 року Галицьким РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, володiє 0,000047% акцiями товариства, перебувала на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Павлик Зеновiй Михайлович - -
-
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) припинено повноваження члена наглядової ради Павлик Зеновiя Михайловича, не надав згоди на розкриття паспортних даних, володiє 0,000047% акцiями товариства, перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Голубєв Вiктор Геннадiйович КВ 546880
11.12.2000 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
0.7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) припинено повноваження Голови ревiзйної комiсiї Голубєва Вiктора Геннадiйовича, паспорт КВ 546880, виданий 11.12.2000 р. Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, володiє 0,7% акцiями товариства перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 припинено повноваження Член ревiзйної комiсiї ТзОВ "Торговий дiм "Любарт" - 30297485
-
62.07
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, предстваника ТзОВ "Торговий дiм "Любарт", код за ЄДРПОУ 30297485, яке володiє 62.076% акцiями товариства перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї ТзОВ "Торговий дiм "Любарт" - 30297485
-
62.076
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвпостач", якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї, предстваника ТзОВ "Торговий дiм "Любарт", код за ЄДРПОУ 30297485, яке володiє 62.076% акцiями товариства перебував на посадi 3 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Барадний Богдан Стефанович СМ 717627
22.09.2005 Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
8.191
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "Львiвпостач" Барадного Богдана Стефановича, паспорт СМ 717627 виданий 22.09.2005 року Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, володiє 8,191229% акцiями товариства, з 2009 року працює на посадi голови правлiння ПАТ „Нафтопереробний комплекс-Галичина”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 1 рiк. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 29.04.2017 обрано Головою наглядової ради.
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Костюк Андрiй Зiновiйович КА 257354
29.11.1996 Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
8.19
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена наглядової ради Костюк Андрiя Зiновiйовича, паспорт КА 257354 вид.29.11.1996 року Шевченкiвським РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, представник акцiонера Барадного Богдана Стефановича, який володiє 8,19% акцiй, з 2009 року працює на посадi начальника юридичного управлiння ПАТ „Нафтопереробний комплекс-Галичина”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 1 рiк.
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Стефак Тарас Васильович КА 711465
16.12.1997 Залiзничним РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
8.19
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) обрано на посаду члена наглядової ради Стефак Тараса Васильовича, паспорт КА 711465 вид.16.12.1997 року Залiзничним РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, представник акцiонера Барадного Богдана Стефановича, який володiє 8,19% акцiй, з 2009 року працює на посадi заступника начальника юридичного управлiння ПАТ „Нафтопереробний комплекс-Галичина”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 1 рiк.
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Серба Облександра Зеновiївна КВ 492301
27.07.2000 Галицьким РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена наглядової ради Серба Олександру Зеновiївну, паспорт КВ 492301 вид 27.07.2000 року Галицьким РВ ЛМУ України у Львiвськiй областi, володiє 0,000047% акцiями товариства, з 2011 року працює економiстом у ТзОВ „Захiденергоспецмонтаж”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 1 рiк
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Павлик Зеновiй Михайлович - -
-
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена наглядової ради Павлик Зеновiя Михайловича, не надав згоди на розкриття паспортних даних, володiє 0,000047% акцiями товариства, останнi п’ять рокiв пенсiонер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 1 рiк.
29.04.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Голубєв Вiктор Геннадiйович КВ 546880
11.12.2000 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
0.7
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Голубєва Вiктора Геннадiйовича, паспорт КВ 546880, виданий 11.12.2000 р. Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, володiє 0,7% акцiями товариства, з 2009 року працює оператором товарним ПАТ „Днiпронафтопродукт”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 3 роки. Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 29.04.2017 р.) обрано Головою ревiзiйної комiсiї.
29.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Вентик Марiя Бронiславiвна КВ 272568
07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Вентик Марю Бронiславiвну, паспорт КВ 272568, виданий 07.10.1999 р. Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, володiє 0,000047% акцiями товариства, працювала на посадi головного бухгалтера ПАТ „Львiвпостач” з 18.12.2009 по 28.02.2017, перебуває на пенсiї, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 3 роки.
29.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Духнич Оксана Ярославiвна КА 369799
26.03.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
8.19
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2017 р. (протокол б/н вiд 29.04.2017) р обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Духнич Оксану Ярославiвну, паспорт КА 369799 виданий 26.03.1997 р. Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, представник акцiонера Барадного Богдана Стефановича, який володiє 8,19% акцiй, з 2010 року працює облiковцем бухгалтерських даних ПАТ "Днiпронафтопродукт”, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який обрано - 3 роки