Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Барадна О.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ЛЬВIВПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
79024, м.Львiв, вул.Липинського, 56
4. Код за ЄДРПОУ
01882367
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 293-04-90 (032) 293-04-90
6. Електронна поштова адреса
v.mentyk@oilukraine.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №42 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 02.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці lvivpostach.pat.lviv.ua в мережі Інтернет 02.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2017 звільнено Головний бухгалтер Вентик Марiя Бронiславiвна КВ 272568
07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
0.000047
Зміст інформації:
Згiдно наказу №1-к вiд 28.02.2017 р звiльнено з посади головного бухгалтера Вентик Марiю Бронiславiвну, паспорт КВ 272568, виданий 07.10.1999 р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.., володiє 0,000047% акцiями товариства, перебувала на посадi 7 рокiв 2 мiсяця, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
28.02.2017 призначено Головний бухгалтер Романська Iрина Богданiвна КВ 995270
17.06.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу №1-к вiд 28.02.2017 р з 01.03.2017 р. призначено на посаду головного бухгалтера Романську Iрину Богданiвну, паспорт КВ №995270, виданий 17.06.2002 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, попередня посада – Головний бухгалтер фiлiї МН "Дружба" ПАТ "Укртранснафта" з 18.12.2009 р по 30.09.2016 р, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду згiдно умов договору.