Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Барадна О.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ЛЬВIВПОСТАЧ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01882367
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська, -, 79024, м. Львiв, вул. Липинського, 56
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(032) 293 04 90 (032) 293 04 00
1.6. Електронна поштова адреса емітента
lviv_postach@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 77   26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці lvivpostach.pat.lviv.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Товариство не володiє жодними лiцензiями. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Львiвськiй обл. на момент створення акцiонерного товариства володiла 100% акцiй емiтента. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось. Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами позики не виникали Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Iпотечнi активи вiдсутнi Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався. Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ЛЬВIВПОСТАЧ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ЛЬВIВПОСТАЧ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79024
3.1.5. Область, район
Львівська, -
3.1.6. Населений пункт
м. Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Липинського, 56
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
1 415 120 0000 01172
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.02.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
524030.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
524030.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя ВАТ "Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку
325718
3.3.3. Поточний рахунок
2600500601412
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Залiзничне вiддiлення ПIБ
3.3.5. МФО банку
325105
3.3.6. Поточний рахунок
26065301416551
3.4. Основні види діяльності
51.51.0 Оптова торгiвля паливом
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000Україна Львiв Сiчових Стрiльцiв, 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 161,6 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 6 Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - немає. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 6,4 тис.грн Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барадний Сергiй Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 041354 02.07.2002 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1986
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвпостач", оператор складу нафтопродуктiв
6.1.8. Опис
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.3). Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вентик Марiя Бронiславiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 272568 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансово-бухгалтерський вiддiл ВАТ "Львiвпостач".
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барадний Богдан Стефанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 600003 30.10.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвпостач" Голова правлiння.
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.2) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серба Олександра Зеновiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 492301 27.07.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвпостач" iнженер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.2.) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голубєв Вiктор Геннадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 546880 11.12.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiв постач" Начальник вiддiлу
6.1.8. Опис
готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлик Зеновiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 398756 18.04.2000 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Львiвпостач" начальник вiддiлу
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.2.) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник ТзОВ "Торговий дiм Любарт"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 30297485 -
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
-
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник ТзОВ "Торговий дiм Любарт"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 30297485 -
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
-
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Барадний Сергiй Богданович КС 041354 02.07.2002 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 13.07.2009 34280 1.63500000000 34280 0 0 0
Головний бухгалтер Вентик Марiя Бронiславiвна КВ 272568 07.10.1999 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 05.07.1999 1 0.00004800000 1 0 0 0
Голова наглядової ради Барадний Богдан Стефанович КА 600003 30.10.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 02.02.1999 171698 8.19000000000 171698 0 0 0
Член наглядової ради Серба Олександра Зеновiївна КВ 492301 27.07.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 05.07.1966 1 0.00004800000 1 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Голубєв Вiктор Геннадiйович КВ 546880 11.12.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 13.05.1999 14626 0.70000000000 14626 0 0 0
Член наглядової ради Павлик Зеновiй Михайлович КВ 398756 18.04.2000 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй областi 05.07.1999 1 0.00004800000 1 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї представник ТзОВ "Торговий дiм Любарт" - 30297485 - 19.02.2007 1301193 62.07600000000 1301193 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї представник ТзОВ "Торговий дiм Любарт" - 30297485 - 19.02.2007 1301193 62.07600000000 1301193 0 0 0
Усього 2822993 134.67714400000 2822993 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТзОВ "Торговий дiм Любарт" 30297485 43008 Україна Волинська Луцький Луцьк Пiдгаєцька 19.02.2007 1301193 62.08000000000 1301193 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Демкiв Святослав Олегович КА 040475 26.12.1995 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 15.03.2005 7772 12.03000000000 7772 0 0 0
Сиворог Вiталiй Анатолiйович КВ 029474 01.12.1998 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 25.10.2002 13461 20.83000000000 13461 0 0 0
Усього 1301193 62.07600000000 1301193 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.03.2011
Кворум зборів** 71.900000000000
Опис Порядок денний : 1. Про обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 4. Звiт органiв управлiння про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту ревiзора, звiту виконавчого органу. 5. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 9. Про переведення випуску iменних акцiй з документарної у бездокументарну форму випуску. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 10. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про змiну дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 11. Визначення дати припинення здiйснення операцiй в системi реєстру. 12. Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в друкованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. 13. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю. 14. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) директора, голови та членiв Спостережної ради, ревiзора. 15. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту у зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".. 16. Здiйснення дiй з реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 17. Затвердження нової редакцiї положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю(Ревiзора) Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 18. Про утворення наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради. Про затвердження умов договорiв з членами наглядової ради. 19. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ. 20. Про утворення та обрання ревiзiйної комiсiї АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї АТ. Порядок денний сформований директором Товариства. Пропозицiй до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити звiт директора, ревiзора та Спостережної ради, рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк, збитки, отриманi в 2010р. покрити за рахунок прибуткiв, отриманих в майбутньому перiодi. Схвалити вчинення Товариством та за погодженням цього рiшення Спостережною радою строком на один рiк значних правочинiв в ходi поточної господарської дiяльностi, якщо вартiсть перевищує 25%активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Прийнято рiшення про дематерiалiзацiю. Затвердити нову редакцiю Статуту. Утворити Наглядову раду, затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради.19 питання знято з розгляду. Обрати Ревiзiйну комiсiю в складi 3-х осiб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 4107 Україна Київська - м. Київ вул. Тропiнiпа, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 (41,42)
Факс -
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй цiнних паперiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан - Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна Львівська - м. Львiв вул. Пасiчна 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №376975
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2010
Міжміський код та телефон (032) 294-87-76
Факс (032) 294-87-75
Вид діяльності Депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач цiнних паперiв товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження 79058 Україна Львівська - м. Львiв вул. Замарcтинiвська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 067-310-24-17
Факс -
Вид діяльності аудит
Опис ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" затверджена зовнiшнiм аудитором Товариства.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2011 82/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA1302011002 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 2096120 524030.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було. На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 23.03.2011р. було прийнято рiшення про змiну назви з ВАТ "Львiвпостач" на ПАТ "Львiвпостач". 09.09.2011 випуск акцiй переведено у бездокументарну форму.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Львiвпостач" створене в 1997 роцi шляхом акцiонування та викупу частини державної власностi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались.Органiзацiйна структура складається з однiєї торгової точки роздрiбної торгiвлi, яка знаходиться за адресою: м.Львiв вул. Липинського 56 та склад оптових складiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На протязi 2011 року пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
Текст аудиторського висновку
ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а Свiдоцтво №1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства ?Львiвпостач? станом на 31.12.2011 року м. Львiв 28 березня 2012 р. Адресат - Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ ?Львiвпостач? 1. Основнi вiдомостi про пiдприємство Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство ?Львiвпостач? Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 01882367 Мiсцезнаходження: 79024 м. Львiв, вул.Липинського, 56. Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 12.02.1996 року виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради. 02.08.2011р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв?язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Публiчне акцiонерне товариство ?Львiвпостач? є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства ?Львiвпостач?. Форма власностi приватна. Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були : Директор - п.Барадний С.Б. головний бухгалтер - п.Венжик М.Б. Основним предметом дiяльностi товариства є: оптова торгiвля паливом; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; здавання в оренду власного нерухомого майна. Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 524030 гривень. Кiлькiсть акцiй-2096120 шт. Номiнальна вартiсть акцiй - 0.25 грн. Всi акцiї-простi iменнi. Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2011р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам акцiонерам - 130, володiють 37,92% акцiй; юридичним особам акцiонерам - 1, володiє 62,08% акцiй (ТзОВ ?Торговий дiм Любарт?: 43008 Волинська обл., м.Луцьк, вул.Пiдгаєцька, 13А, код ЄДРПОУ 30297485, зареєстровано 24.03.1999р. виконавчим комiтетом Луцької мiської ради); в тому числi акцiонери, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу: юридичнi особи ? 1; володiє 62.083% акцiй; фiзичнi особи ? 0 чол. Державної частки немає. 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: ? висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПАТ ?Львiвпостач? за 2011 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. До перевiрки наданi: ? установчi документи ПАТ ?Львiвпостач?; ? первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; ? податкова звiтнiсть; ? наказ про облiкову полiтику; ? фiнансовий звiт суб?єкма малого пiдприємництва станом на 31.12.2011 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2). Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПАТ ?Львiвпостач?. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ ?Львiвпостач? за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705 Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об?єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПАТ ?Львiвпостач? на 31.12.2011р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПАТ ?Львiвпостач? за 2011 рiк, складений Товариством. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПАТ ?Львiвпостач? в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2011р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: фiнансовий звiт суб?єкма малого пiдприємництва станом на 31.12.2011р.; звiт про фiнансовi результати за 2011р. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. 6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов?язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов?язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Станом на 31.12.2011 р. чистi активи ПАТ ?Львiвпостач? складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi актив 31.0 1.3 Оборотнi активи 141.0 1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0.0 1.5 Усього активiв 172.0 2. ЗОБОВ?ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов?язання 0.0 2.2 Поточнi зобов?язання 96.9 2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв 0.0 2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0.0 2.5 Усього зобов?язань 96.9 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 ? рядок 2.5) 75.1 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 524.0 4.1 Неоплачений капiтал 0.0 4.2 Вилучений капiтал 0.0 5. Вiдвернення (рядок 3 ? рядок 4) (448.9) Таким чином, станом на 31.12.2011р. чистi активи ПАТ ?Львiвпостач? дорiвнюють 75,1 тис. грн., що є менше вiд розмiру статутного капiталу товариства на 448,9 тис. грн., тобто знаходяться поза межами дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ ?Львiвпостач? знаходиться поза межами дiючого законодавства. 7. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 8. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариства голова наглядової ради. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту; 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiли 131 акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ ?Львiвпостач? здiйснюється вiдповiдно до: ? роздiлу 7. Статуту, затвердженого 02.08.2011 року; ? рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол вiд 23.03.2011 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: ? загальнi збори акцiонерiв; ? наглядова рада; ? директор; ? ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 23.03.2011 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положенням про наглядову раду (затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 23.03.2011 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" ? до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту ? не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов?язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2011 рiк.. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ ?Львiвпостач?, вважає за необхiдне зазначити наступне: ? система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. ? адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ ?Львiвпостач? таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. ? бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ ?Львiвпостач?. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити наступнi висновки: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту; 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 9. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб?єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб?єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб?єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов?язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ ?Львiвпостач? наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ ?Львiвпостач?, включає наступнi складовi: ? стратегiя та мета ризик ? менеджменту; ? управлiння ризиками; ? загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; ? джерела та механiзми контролю за ризиками; ? аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ ?Львiвпостач? визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ ?Львiвпостач? внаслiдок шахрайства. 10. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р.; 29.10.2009р.; реєстрацiйний № 3282. Мiсцезнаходження: 79058, м. Львiв, Замарстинiвська,83а. Тел.: 067 3102417. Договiр №15/08 вiд 15.08.2011 р. Аудиторська перевiрка проводилась: з 29.08.2011р. по 31.08.2011р; 28.11.2011р. по 30.11.2011р.; 26.03.2012р. по 28.03.2012р. Аудитор, директор ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" Л.Г. Малюца 28.03.2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Пiдприємство займалося протягом 2011 року гуртовою торгiвлею нафтопродуктiв (дизпаливо) i здачею власного майна в оренду. Кiлькiсть постачальникiв: 1 юридична особа (ТзОВ "Мавекс", м. Луцьк) один орендатор майна п-ва (ТзОВ "Оптiма Трейд, м. Днiпропетровськ). Канали збуту - юридичнi особи львiвської областi (АЗС, Iншi юридичнi особи), продажа велися по попереднiй оплатi на розрах. рахунок п-ва та самовивозом продукцiя. цiни формувалися залежно вiд ринкових цiн на момент продажу, цiн основних конкурентiв на ринку львiвськоїобластi (ПП "Калина, ЗАТ Львiв-Петроль, ТзОВ Континiум-Льон-Контракт Особливостi стану розвитку галузi - нестабiльнiсть ринку нафтопродуктiв. Iснує значна конкуренцiя на ринку нафтопродуктiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання або вiдчуження активiв за останнi п`ять рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби знаходяться за адресою м. Львiв, вул. Липинського, 56. Утримуються основнi засоби за рахунок пiдприємства без залучення коштiв iз сторони, використовуються за прямим призначенням. П-во має дозвiл на викиди забруднюючих речовин Державного управлiння екологiї та природних ресурсiв у Львiвськiй областi Згiдно акту останньої перевiрки вiддiлу екологiї порушень не виявлено. Ведення облiку згiдно з П(С)БО 7 iз застосуванням податкового методу нарахування амортизацiї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Обсяг реалiзацiї нафтопродуктiв в значнiiй мiрi залежить вiд фiнансового стану населення та пiдприємств.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного перiоду фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного каптiалу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотнiх коштiв. Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Не виконаних договорiв на кiнець 2011 року не було
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збiльшити обсяг продажу товарiв та надання послуг в 2011 роцi . Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть товариства: Середнiй вплив: нестабiльнiсть полiтичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання, забруднення навколишнього середовища Незначний вплив: низька платоспроможнiсть споживачiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
За звiтний перiод товариство не приймало участi в судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї ,яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 38.100 31.000 0.000 0.000 38.100 31.000
будівлі та споруди 9.000 7.400 0.000 0.000 9.000 7.400
машини та обладнання 21.800 18.100 0.000 0.000 21.800 18.100
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 7.300 5.500 0.000 0.000 7.300 5.500
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 38.100 31.000 0.000 0.000 38.100 31.000
Опис По будiвлях та спорудах: первiсна вартiсть становить - 292,5, сума нарахованого зносу - 285,1 ступiнь зносу - 97,47%. Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить - 53,0, сума нарахованого зносу - 34,9 ступiнь зносу - 65,85%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить - 32,4, сума нарахованого зносу - 27,5, ступiнь зносу - 84,88%. Обмежень щодо використання майна немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 75.100 125.600
Статутний капітал (тис. грн.) 524.000 524.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 524.000 524.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв становить 75.1 тис.грн. Розмiр статутного капiталу товариства становить - 524 тис.грн. Статутний капiтал сплачено повнiстю. Вартiсть чистих активiв пiдприємства є меншою вiд розмiру зареєстрованого статутного капiталу.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 9.200 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 87.700 X X
Усього зобов'язань X 96.900 X X
Опис: д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
23.03.2011 23.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iншi комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй Аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв?язку з переведенням акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та отриманням свiдоцтва про випуск акцiй у бездокументарнiй формi розiрвано договiр №35/02/10 вiд 18.02.2010р. з реєстратором ТзОВ ?Росан-Довiра-Реєстратор? ЄДРПОУ 22362711. Систему реєстру товариства передано на обслуговування зберiгачу ТзОВ ?Пiдприємство ?Росан-Цiннi папери?, ЄДРПОУ 22335534, договiр №27-ДМ/11 вiд 05.10.2011 р. Депозитарiєм Товариства було обрано ПрАТ ?Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв? (ЄДРПОУ 35917889), з яким укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв та в якому депоновано Глобальний сертифiкат. Дата прийняття рiшення про передачу ведення реєстру 23.03.2011 р., орган що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв, реєстр передано згiдно акту прийому-передачi вiд 11.11.2011 р., сторони акту прийому передачi: ПАТ ?Львiвпостач?, ТзОВ ?Росан-Довiра-Реєстратор?, ТзОВ ?Пiдприємство ?Росан-Цiннi папери?.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
-
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЛЬВIВПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 01882367
Територія за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 10
Орган державного управління за КОДУ 6024
Вид економічної діяльності Оптова торгiвля паливом за КВЕД 51.51.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 79024 м. Львiв вул. Липинського, 56
Середня кількість працівників 6
Баланс на 01.01.2012
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 38.1 31.0
- первісна вартість 031 377.9 378.5
- знос 032 ( 339.8 ) ( 347.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 38.1 31.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 11.3 10.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 104.6 104.3
- первісна вартість 161 104.6 104.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 3.6 10.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10.7 11.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.3 0.3
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.3 0.0
Інші оборотні активи 250 3.7 3.8
Усього за розділом II 260 134.5 141.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 172.6 172.0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 524.0 524.0
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -398.4 -448.9
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 125.6 75.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 23.2 65.5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 8.4 9.2
- зі страхування 570 4.5 4.5
- з оплати праці 580 8.8 9.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 2.1 8.6
Усього за розділом IV 620 47.0 96.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 172.6 172.0

Примітки д/н
Керівник Барадна О.О.
Головний бухгалтер Вентик М.Б.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 371.1 360.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 61.9 ) ( 60.1 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 309.2 300.7
Інші операційні доходи 040 0.2 0.0
Інші доходи 050 0.0 0.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 309.4 300.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 23.0 21.8
Інші операційні витрати 090 ( 335.8 ) ( 292.4 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 358.8 ) ( 314.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( -49.4 ) ( -13.5 )
Податок на прибуток 140 ( 1.1 ) ( 0.4 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( -50.5 ) ( -13.9 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки д/н
Керівник Барадна О.О.
Головний бухгалтер Вентик М.Б.